Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti informáciu o zverejnení výzvy na výber odborných hodnotiteľov, do ktorej sa môže zapojiť každý žiadateľ, ktorý splní všeobecné kritériá (A), odborné kritérium (B) a príslušné sektorové
odborné kritériá, ktorých splnenie je nutné preukázať uvedeným spôsobom.

Výzva spolu s prílohami bola zverejnená: TU

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, za účelom výkonu odborného hodnotenia pre Prioritnú os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou / Špecifický cieľ a aktivity:

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii
A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a
ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
C. Sociálne služby a komunitné služby
D. Infraštruktúra vzdelávania
E. Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov
F. Vodovod a kanalizácia.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.11.2018
Dátum uzavretia výzvy: Otvorená
1. vyhodnocovací termín: 31.01.2019
2. vyhodnocovací termín: 28.02.2019
Ďalšie vyhodnocovacie termíny: K poslednému dňu každého nasledujúceho
kalendárneho mesiaca do ukončenia výzvy.

 

Posted in Pozvánky.