Výzva č.11 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

logo-leaderMiestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje poradí už 11. kolo výzvy  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie  z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky). Jej celé znenie nájdete v sekcii Výzva č.11  MAS.

Výzva č.11/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Posted in Nezaradené.