Výzva č.7 na predkladanie ŽoNFP opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

logo-leaderPôdohospodárska platobná agentúra zastúpená OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlásila v poradí 7 kolo výzvy na predkladanie ŽoNFP (projekt) z Programu rozvoja vidieka  SR 2007-2013 v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia. Adresovaná je obciam ako oprávneným  konečným prijímateľom pomoci, Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecké obyvateľstvo.  Jej celé znenie nájdete v sekcii Výzvy MAS.

Posted in Oznamy.