Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

logo_MAS_TDDňa 11.02. 2014 zasadal Monitorovací výbor OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” v priestoroch kancelárie MAS vo Varíne. Programom rokovania bolo zhodnotenie monitorovania realizovaných projektov v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre všetky 3 opatrenia  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj obcí a Vzdelávanie a informovanie.  Predmetom stretnutia bolo taktiež zostavenie  plánu činnosti MV  na rok 2014,  ako aj schválenie Správy o činnosti MAS za rok 2013, ktorú je povinná MAS TD predložiť riadiacemu orgánu PPA do 15.02. 2014.
Posted in Nezaradené.