Zasadnutie Valného zhromaždenia 24.1. 2014

ValneDňa 24. 01. 2014 zasadal najvyšší orgán OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Valné zhromaždenie. Predmetom zasadnutia boli nasledovné body programu: zhodnotenie činnosti  roku 2013, výsledky hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2013,  návrh rozpočtu združenia na rok 2014, výška členského príspevku na rok 2014, plánovanie aktivít pre rok 2014 a iné.  Aktuálne informácie o príprave nového programového obdobia 2014-2020  poskytol Ing. Ivan Dvorský, predseda MAS.  Pred zasadnutím VZ  rokovala i Rada združenia, ktorá odporučila Valnému zhromaždeniu  viaceré body na schválenie.

Fotogaléria

Posted in Nezaradené.