Zrealizované projekty z Výzvy č.1

Zrealizované projekty v rámci Výzvy č. 1/PRV/MAS 53 z PRV SR 2007-2013 os 4 LEADER
pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 

 

Posted in Naše projekty.