10 rokov úspešného príbehu prístupu LEADER / CLLD v mikroregióne terchovskej doliny

Občianske združenie OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” je miestnou akčnou skupinou, ktorá už 10 rokov vykonáva aktivity zamerané na rozvoj vidieka a spoluprácu v mikroregióne terchovskej doliny. Pracuje na princípe prístupu LEADER, ktorý znamená spájanie aktivít na vidieku za účelom miestneho rozvoja. V EÚ už viac ako 25 rokov tento úspešný nástroj využívajú všetky členské štáty, v súčasnosti sa tento prístup označuje aj ako CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou.

Miestna akčná skupina (MAS) je tvorená z troch sektorov – verejného, súkromného a občianskeho.Verejný sektor zastupujú samosprávy, súkromný zastupujú podnikateľské subjekty a občiansky neziskové organizácie, spolky a združenia.

MAS Terchovská dolina združuje celkom 17 samospráv na území mikroregiónu terchovskej doliny, a to obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín a Zázrivá.

Obce mikroregiónu sa združujú už od roku 2001 a práve ony tvoria chrbtovú kosť MAS, keďže základy organizácie vzišli práve z tejto platformy. Počiatky formovania MAS siahajú do roku 2007, kedy sa prvýkrát sformovali ciele a vízie, výsledkom čoho bola registrácia združenia dňa 20.3.2008, čím sa oficiálne začala písať história prístupu LEADER / CLLD v terchovskej doline. Územie miestnej akčnej skupiny sa rozkladá na ploche 339,89 km2, pri počte obyvateľov 32 081 (30.9.2017) činí priemerná hustota 92,39 obyvateľa na km2.

Medzi základné znaky prístupu LEADER patria spolupráca, inovácie, vytváranie sietí, miestne stratégie rozvoja, integrované a viacsektorové akcie, uplatňovanie princípu “zdola nahor” a samotné partnerstvo, teda miestna akčná skupina.

Členovia MAS tvorili spoločne integrovanú stratégiu rozvoja územia, ktorá obsahovala priority pre obdobie 2007-2013 a v roku 2010 sa podarilo získať pre ich realizáciu celkom 2 503 920 EUR, čo umožnilo realizovať na území MAS mnohé prospešné projekty.

Do augusta 2015 prijalo združenie celkom 43 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z ktorých 40 podporilo a úspešne bolo realizovaných celkovo 39 projektov v sume 2 059 148,07 EUR.

Väčšinu podporených žiadateľov tvorili členské obce, ktoré realizovali projekty zamerané na rekonštrukciu ciest, verejného osvetlenia, výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, detských ihrísk, multifunkčných športovísk, rekonštrukciu obecných budov a kultúrnych domov či požiarnych zbrojníc. 

Každá členská obec má vďaka MAS zrealizované minimálne dva takéto projekty, viaceré členské obce takto prvýkrát vo svojej histórii mohli čerpať financie zo zdrojov EÚ.

Združenie realizovalo aj dva projekty národnej spolupráce. Projekt “Športom k zdraviu” – vonkajšie fitness realizovaný v spolupráci s partnerskou miestnou akčnou skupinou Vršatec priniesol do členských obcí Strečno a Mojš inovatívne vonkajšie fitness stroje pre cvičenie a relax, ktoré využívajú turisti, občania, návštevníci či športovci športujúci na Vodnom diele Žilina. Práve prinášanie inovácií je jedným z hlavných pilierov práce miestnej akčnej skupiny.

Okrem podpory projektov sa snaží MAS vyvíjať aktivity zamerané na prácu s miestnou komunitou, či už sú to podnikatelia, poľnohospodári, remeselníci, folklórne súbory, občianske združenia alebo aktívni občania. Pre svojich členov, ale aj širokú verejnosť sa združenie snaží organizovať množstvo odborných akcií, seminárov a exkurzií. Ponuku mikroregiónu reprezentuje pravidelne na rôznych akciách doma i v zahraničí.

V roku 2013 MAS pri 300. výročí smrti legendárneho zbojníka organizovala akciu “Smrť Jánošíkova”, ktorej súčasťou boli odborné prednášky, kultúrne vystúpenia, ale aj tradičný remeselný jarmok a trh s miestnymi produktami.

Spájanie rôznych sektorov a tém je pre MAS kľúčové.

Vyvrcholením úsilia niektorých členov a aktérov z územia bolo aj úspešné realizovanie mikroprojektu “Bačovanie v Karpatoch” v spolupráci s MAS Valašsko – Horní Vsacko, ktorý bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Česká republika-Slovensko. Projekt bol zameraný na znovuoživenie starých zaniknutých tradícií súvisiacich s pastierstvom a salašníctvom za účelom zachovávania kultúrneho dedičstva a rozvoja starostlivosti o krajinu a cestovný ruch. V rámci projektu sa podarilo po mnohých rokoch oživiť tradíciu jarného vyháňania oviec na pastvu – “rediku”, ktorý bol nedeliteľnou súčasťou života vo viacerých obciach MAS s valašským osídlením.

Problematiku krajinotvorby a zachovávania miestneho charakteristického rázu sa združenie snaží dlhodobo riešiť aj aktívnou spoluprácou a participáciou na projektoch Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

V roku 2015 sa podarilo zostaviť publikáciu DEDINAMI – krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny, ktorá zachytáva genius loci architektúry a krajiny a pomenúva negatívne aj pozitívne javy v krajine. Publikácia sa stretla s mimoriadnym úspechom aj za hranicami regiónu a po dvoch rokoch vznikol adresnejší manuál “Ako stavať pod Rozsutcom”, ktorý priamo odporúča odborné postupy a prístupy pre stavebníkov, architektúru a starostlivosť o krajinu v terchovskej doline.

Popri manuáli tvorcovia zostavili aj pracovný zošit s problematikou pre základné školy v mikroregióne.

V rámci publikačnej činnosti sa podarilo zostaviť aj milú knižku členky MAS a remeselníčky v jednom pani Otílie Kadašiovej “Pojme sa povyprávať”, ktorá pojednáva o krojoch, jedlách a zvykoch v Strečne a blízkom okolí a stretla sa s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Aj takouto formou sa MAS usiluje o zachovávanie a predávanie miestneho kultúrneho dedičstva ďalším generáciám.

Prácu s mládežou sa snaží združenie rozvíjať aj organizovaním každoročných výtvarných súťaží s názvom “Naša obec – naša MAS”, kde žiaci základných škôl z mikroregiónu a žiaci z členských obcí navštevujúcich základné školy mimo mikroregión môžu súťažiť v zobrazovaní miestnej prírody, krajiny, rázovitostí, architektúry, pamiatok ale i projektov z územia jednotlivých obcí. MAS Terchovská dolina pri realizácii integrovanej stratégie a ďalších činností doteraz zorganizovala množstvo stretnutí, rokovaní, workshopov, pracovných skupín, kultúrnych aktivít, či podujatí.

Fungovanie takéhoto živého partnerstva nie je možné bez aktívnej účasti jednotlivých členov, ktorým MAS vďačí za 10 rokov sústavnej neúnavnej aktivity, participácie, rozhodovania a strategického plánovania bez nárokov na odmenu či osobný prospech.

Združenie od roku 2013 kontinuálne pripravovalo novú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD), na príprave ktorej sa podieľalo mnoho aktérov z územia terchovskej doliny. Okrem členov MAS a expertov to bolo aj široké množstvo aktérov z územia, členov a účastníkov tematických pracovných skupín, čo umožnilo zohľadnenie mnohých pohľadov a požiadaviek komunít z členských obcí. Rozvoj územia je zadefinovaný v troch strategických potrebách, a to v zlepšení a skvalitnení stavu infraštruktúry a životného prostredia, v podpore podnikania najmä v oblasti miestnych služieb, cestovného ruchu a poľnohospodárstva a v neposlednom rade v zlepšení participácie na miestnom rozvoji, medzisektorovej spolupráci a zachovávaní miestneho dedičstva. Stratégia má napomôcť celkovému rozvoju územia a MAS bude prostredníctvom získaných financií podporovať poľnohospodárov, podnikateľov, obce a v obmedzenejšej forme aj neziskové organizácie. Hlavnými ambíciami stratégie sú zatraktívnenie mikroregiónu, zlepšenie ponuky služieb a infraštruktúry, zvýšenie počtu podnikateľských aktivít a zamestnanosti miestnych obyvateľov s využitím trvalo udržateľných postupov a inovácií.

V súčasnosti má MAS schválené financie na fungovanie a čaká na podpis zmluvy s riadiacim orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), aby mohla v jarných alebo letných mesiacoch začať vyhlasovať prvé výzvy pre žiadateľov z územia terchovskej doliny. MAS Terchovská dolina je etablovaným progresívnym partnerstvom zástupcov mikroregiónu terchovskej doliny fungujúcom na základe demokratických princípov, pravidiel, transparentnosti a spolupráce uvedomujúc si potrebu rozvoja vidieka, služieb, infraštruktúry a podnikania.

Prístup LEADER je interaktívny, inovatívny a transparentný nástroj pre rozvoj aktivít na vidieku, preto chce MAS do budúcna rozvíjať a posilňovať partnerstvo, výmenu skúseností a zručností, ako aj experimentovanie s novými formami a metódami rozvoja.

MAS terchovská dolina je aj preto členom Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín, ktorá patrí do Európskej asociácie LEADER – ELARD a aktívne sa zasadzuje za rozvoj metódy LEADER /CLLD.

Počas 27 rokov histórie prístupu LEADER v Európskej únii sa táto inovatívna metóda ukázala ako úspešná. LEADER / CLLD je efektívny nástroj miestnej demokracie, kde komunita spolurozhoduje o rozvoji svojho územia, kontroluje transparentnosť procesov, efektívnosť investícií a prijíma adekvátne opatrenia.

MAS Terchovská dolina si ako partnerstvo uvedomuje, že živé partnerstvo je nekončiaci proces, preto do budúcna pripravuje ďalšie inovatívne opatrenia pre miestne komunity.

Vďaka členským obciam, ktoré si uvedomujú potrebu podpory aktívnych občanov a občianskych aktivít plánuje v budúcnosti spustiť aj vlastný malý grantový systém, v rámci ktorého bude podporovať malé projekty aktívnych občanov, združení, či spolkov, ktoré budú zamerané na kultúru, šport, či životné prostredie.

Aj napriek súčasnej situácii, kedy MAS ešte nezačala čerpať prostriedky z obdobia 2014 -2020, práve nadchádzajúce obdobie bude opätovne tým, v ktorom partnerstvo popri napĺňaní schválenej Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny bude opätovne pripravovať nový dokument odrážajúci súčasné potreby územia a chcelo by sa intenzívne venovať aj problematike regionálneho značenia a podpore miestnych regionálnych produktov.

Všetky aktivity partnerstva odrážajú miestne potreby a zdroje. Aj preto sa neustále snaží v členských obciach udržiavať spoluprácu a najmä nadväzovať novú s miestnymi aktérmi, ktorí sú nevyhnutní pre rôzne aktivity v členských obciach.

MAS Terchovská dolina bude organizovať v budúcnosti viaceré aktivity zamerané na verejnosť a je otvorené novým témam a podnetom aktérov z územia členských obcí mikroregiónu terchovskej doliny.

V kancelárii partnerstva vo Varíne sú dvere otvorené pre každého, jedným z hlavných znakov prístupu LEADER je princíp “zdola nahor”, preto sú aktívni občania a ich participácia pre MAS kľúčoví.

Posted in MAS Terchovská dolina, Nezaradené, Novinky, Pozvánky.