2. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala v Senci, hotel Senec 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka„Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“. Konferencia sa konala v dňoch 1. – 2.decembra 2010 a my sme sa jej zúčastnili tiež.

Konferencie sa konala za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Pôdohdopodárskej platobnej agentúry, Ministerstva zemědelství ČR, Platební agentury ČR, Národní síte MAS ČR a miestnych akčných skupín zo Slovenska i Česka a ďalších hostí.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS.

Závery z 2. medzinárodnej konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR

Na základe prezentácií, diskusií a rokovaní počas konferencie prijali jej účastníci nasledovné závery:
1. Komunikácia medzi MPaRV SR, PPA a MAS je veľmi potrebná, v nadväznosti na už začatú spoluprácu je potrebné ju udržiavať a rozvíjať.

2. Spoločné stretávanie sa a riešenie otázok a problémov je užitočné – NSRV SR bude naďalej prostredníkom pri organizácii spoločných stretnutí medzi MPaRV SR, PPA a MAS.

3. Je potrebné, aby MAS komunikovali a spolupracovali medzi sebou za účelom výmeny skúsenosti, riešenia problémov, predkladania spoločných návrhov a spoločných projektov.

4. Prvé skúsenosti z implementácie Leadra ukazujú prvé pozitívne výsledky a v budúcom programovacom období by bolo potrebné presadzovať vyčlenenie vyššej sumy finančných prostriedkov na Leader v SR a tým umožniť väčšie pokrytie územia miestnymi akčnými skupinami

5. Je potrebné snažiť sa o zosúladenie termínov výziev na projekty spolupráce aspoň s ČR, nakoľko sa očakáva najviac spoločných projektov, aby boli realizovateľné. Preto sa zástupcovia českých a slovenských MAS obracajú na svoje národné riadiace orgány s požiadavkou, aby pri spolupracovali pri nastavovaní podmienok a termínov pre projekty nadnárodnej spolupráce s ohľadom na spoluprácu medzi SR a ČR.

6. Zástupcovia MAS sa obracajú na Riadiaci orgán PRV SR 2007-2013, so žiadosťou, aby pred vydaním aktualizácií a doplnkov Usmernenia pre implementáciu Osi 4 Leader boli návrhy zmien a doplnky rozposlané na pripomienkovanie MAS.

7. V budúcom programovacom období umožniť prístup k realizácii projektov partnerom v MAS – posilnenie princípov partnerstva.

8. Zástupcovia MAS sa obracajú na MP a RV SR so žiadosťou, aby boli zástupcovia MAS prizývaní k rokovaniam na prípravu programovacích a plánovacích dokumentov na nové programovacie obdobie 2014-2020.

Zdroj: http://www.nsrv.sk

Posted in Oznamy.