5. ročník výtvarnej súťaže „Naša obec – Naša MAS“

Občianske združenie Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlasuje v poradí už 5. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl z územia miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina na tému: „Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. Cieľom súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť svoju obec, prírodu, pamiatky, tradície a kultúru v našom regióne, ako aj projekty a aktivity miestnej akčnej skupiny.

Súťaž bude prebiehať od: 1.októbra 2019 do 6.decembra 2019.

Téma výtvarných prác je všeobecná a zameraná na obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá. Deti môžu tvoriť na ľubovoľnú tému, ktorá však súvisieť s územím alebo jednotlivými obcami našej miestnej akčnej skupiny.


Pre jednoduchšiu predstavu pripájame nasledovné témy, ktoré sú však len orientačné a môžu slúžiť ako pomôcka:

príroda v obci, príroda na území miestnej akčnej skupiny: flóra a fauna na našom území (zvieratá – chované aj divo žijúce, chránené druhy, ohrozené druhy, parky, stromy, lesy, vrchy, bralá, prírodné zaujímavosti)
pamiatky v obci a na území miestnej akčnej skupiny: pamiatkovo chránené objekty, najstaršie stavby v obciach a na území, významné stavby (kostoly, zvonice, kaplnky, božie muky-prícestné kríže, drevené
zrubové domy, humná a hospodárske budovy, historické murované objekty, architektonické zaujímavosti, kaštiele, kúrie, hrady, zrúcaniny)
ľudia a život v obciach a na území miestnej akčnej skupiny : zaujímaví ľudia, remeselníci, hudobníci, osobnosti obce, významní rodáci, historické postavy)
tradície a kultúra v obci a na území miestnej akčnej skupiny: miestne tradície, zvyky a obyčaje v priebehu celého roka, kultúrne akcie, podujatia, udalosti, miestne kultúrne dedičstvo
projekty a aktivity miestnej akčnej skupiny: projekty podporené vďaka miestnej akčnej skupine (ihriská, obecné budovy, chodníky, športoviská, cesty, lávky) a aktivity organizované miestnou akčnou skupinou (kultúrne, vzdelávacie, propagačné)
a veľa ďalších iných tém, ktoré necháme na Vašej tvorivosti


Súťažné kategórie :
A  1.-3. ročník ZŠ
B  4.- 6. ročník ZŠ
C  7.- 9. ročník ZŠ

Podmienky súťaže :
Súťaž je určená len pre deti z územia MAS Terchovská dolina. Práce je možné tvoriť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Pri výkresoch odporúčame formát A3, maximálne však A2. Pri prípadných priestorových dielach, odporúčame pracovať s dielami menších rozmerov (kvôli uskladneniu a archivácii). Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané ani zarámované (kvôli následnému snímaniu pre reprodukciu a archiváciu). Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne jedno výtvarné dielo, ktoré musí byť originálnym dielom súťažiaceho a spadá do obsahového zamerania súťaže. Na zadnej strane súťažného diela je potrebné uviesť:
– meno a priezvisko autora/autorky, vek, adresu bydliska autora/autorky
– rok vzniku, zaradenie do jednej z kategórií A,B,C
– názov školy, trieda, triedny učiteľ/učiteľka

Práce je potrebné doručiť na adresu MAS Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín – najlepšie osobne v kancelárii združenia, ktorú nájdete v zdravotnom stredisku vo Varíne, na 1.poschodí, vedľa stavebného úradu.

Z každej kategórie komisia vyberie najlepšie práce, ktoré budú ocenené vecnými cenami, vystavené pre verejnosť a použité pri propagácii regiónu. Autor zaslaním/doručením svojej práce súhlasí s jej ďalším spracovaním pre potreby MAS Terchovská dolina.


Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste s podmienkami súťaže oboznámili deti vo Vašich základných školách, centrách voľného času, záujmových krúžkoch a okolí. Budeme Vám vďační, ak vyhlásenie súťaže budete publikovať v školských časopisoch, novinách, či na Vašich webových stránkach a komunikačných sieťach.

Kontaktné osoby v kancelárii MAS:
Mgr. Peter Madigár, manažér MAS, madigar@mas-td.sk
Ing. Anna Gáborová, odborná administratívna asistentka MAS, gaborova@mas-td.sk

Posted in Oznamy.