Oznámenie o aktualizácii č.1 Výzvy č. IROP-CLLD-Q178-511-002

Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-Q178-511-002

Dátum vydania aktualizácie: 26.06.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 27.06.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 4.7.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 4. dňu príslušného mesiaca

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

  1. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“)

Aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr, tiež boli doplnené požadované údaje od ReS v časti 3. Miesto realizácie projektu, Zmena a doplnenie textácie nastala tiež v častiach : 4.Harmonogram realizácie aktivít, 5. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele, 6. Verejná obstarávanie, 7. Popis projektu, 9. Zoznam povinných príloh žiadosti o príspevok (doplnenie novej prílohy č. 02 ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (ak relevantné), nastalo aj prečíslovanie príloh z dôvodu doplnenia novej prílohy, a vypustenie dvoch podmienok poskytnutia príspevku,

  1. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky- zmenená a doplnená textácia skupiny oprávnených výdavkov 023, doplnená textácia pri upozornení, rovnako v popise oprávnenej aktivity, aj za oblasťami ekonomických činností

  1. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov

Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení „hodnota pracovného miesta“ v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.

 

Dotknuté boli zároveň aj prílohy ŽoPr nasledovne:

Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku – prečíslovanie, doplnenie textácie

Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu – prečíslovanie prílohy, doplnenie textácie

Príloha č. 6 ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – prečíslovanie prílohy

Príloha č. 7 ŽoPr – Finančná analýza projektu – prečíslovanie prílohy

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

LINK na aktuálne znenie výzvy: https://www.mas-td.sk/vyzva-c-irop-clld-q178-511-002-aktualna/

01a_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_A1_akt1

Posted in Oznamy, Výzvy MAS TD - IROP.