Výzva č. IROP-CLLD-Q178-511-002 (aktuálna)

Aktualizácia č.1 (dátum vydania aktualizácie: 26.06.2023, dátum účinnosti aktualizácie: 27.06.2023)

Výzva č. IROP-CLLD-Q178-511-002

Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou mikroregiónu terchovskej doliny
z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií


Dĺžka trvania výzvy od 9.7.2021do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

  1. kolo – 22.09.2021
  2. kolo – 22.11.2021
  3. a ďalšie kolá – ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 29. dňu príslušného mesiaca

Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Intenzita pomoci:

  • maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Výška príspevku:

  • Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
  • Maximálna výška príspevku: 100 000 EUR

Objem základnej alokácie: 370 000 EUR

Dokumentácia platná od 27.06.2023

Aktualizacia_c_1_IROP_CLLD_Q178_511_002_BSZ

Aktualizacia_c_1_IROP_CLLD_Q178_511_002_SZ

 


Dokumentácia platná do 27.06.2023

Znenie výzvy: Výzva IROP-CLLD-Q178-511-002.doc

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok MAS TD

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Príloha č. 4 výzvy – Kriteria_pre vyber projektov MAS-TD

Prilohy k žiadosti o príspevok aktualizované(.zip)

 

Príručky:

Posted in Pozvánky.