Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 7.2

MAS Terchovská dolina oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 3 Výzvy č. MAS_062/7.2/2.

Touto aktualizáciou č.3 MAS Terchovská dolina v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dôvodom zmeny je aktualizácia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.2.

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy tiež upravuje dátum uzavretia výzvy na 19.12.2019. Zmena sa týka aj príloh: Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 10.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizovanú výzvu je možné stiahnuť tu: Vyzva MAS TD 7.2 aktualizacia 3

Posted in Pozvánky.