Projekt ŽoNFP MAS Terchovská dolina

Miestna akčná skupina Terchovská dolina realizuje projekt s názvom ŽoNFP MAS Terchovská dolina.

Projekt financovania chodu MAS zabezpečí kvalitnú implementáciu Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, vďaka ktorej budú napĺňané miestne ciele a potreby a zabezpečí sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Úlohou kancelárie MAS bude v súlade s princípmi CLLD zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov miestnou komunitou v mikroregióne terchovskej doliny zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora.

Miesto realizácie projektu : Zázrivá, Belá, Dolná Tižiná, Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš,
Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy,
Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová,
Varín
Výzva : IROP-PO5-SC511-2019-51 – Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií
CLLD

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 25.8.2020. Dodatok č.1 k zmluve nadobudol účinnosť dňa 13.5.2021. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 65 154,36 EUR. Poskytovateľ poskytne MAS Terchovská dolina nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 61 896,64 Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Výška nenávratného finančného príspevku: 61 896,64 €

Výška spolufinancovania MAS: 3 257,72 €

Obdbie realizácie projektu: november 2019 – december 2023

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Publicita

Posted in Pozvánky.