Školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov

Dňa 8. októbra 2019 sa zástupcovia našej MAS zúčastnili školenia pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov, ktoré sa konalo na Magistráte mesta Košice. Školenie bolo rozdelené do dvoch blokov, počas ktorých bola odprezentovaná Výzva pre užívateľov a Podmienky poskytnutia príspevku. Lektori sa venovali napríklad téme správneho vyplnenia vzoru výzvy pre užívateľov a podrobnému vysvetleniu a aplikácii konceptu implementácie, oprávneným výdavkom, vypĺňaniu kontrolného záznamu, podmienkam schémy De minimis, procesu prijímania žiadostí, konfliktu záujmu a podobne. V druhom bloku nám boli vysvetlené prílohy výziev, ich náležitosti, zásady správneho zostavenia ŽoPr, merateľné ukazovatele a tiež aplikácia výberových kritérií.

Program:

Blok 1

Výzva pre užívateľov

* Správne vyplnenie vzoru s podrobným vysvetlením a aplikáciou konceptu implementácie, oprávnených výdavkov a pod.

* Vypĺňanie KZ

* Podmienky schémy De minimis

* Test štátnej pomoci

* Proces prijímania žiadostí, otváracie kolá

* Povinnosti MAS vo vzťahu k RO

* Uzatvorenie výziev

* Komunikácia MAS s potenciálnymi užívateľmi a poskytovanie informácií

* Zmena a zrušenie výzvy

* Námietky a revízne postupy

* Vysvetlenie konfliktu záujmov

Blok 2

Podmienky poskytnutia príspevku

  • Podrobné vysvetlenie podmienok poskytnutia príspevku a ich aplikácie
  • Vysvetlenie príloh výziev a ich náležitostí, ktoré musia obsahovať
  • Zásady správneho zostavenia ŽoPr, definovanie základných náležitostí vo vzťahu ku:

Podmienkam poskytnutia príspevku; Merateľných ukazovateľov; Aplikácie výberových kritérií

  • Zostavenie rozpočtu projektu – určenie správnej intenzity;
  • Posudzovanie oprávnenosti navrhovaných aktivít projektu užívateľa (najmä ŠC 5.1.1)
  • Najčastejšie chyby v predkladaní ŽoP na Chod MAS
Posted in Pozvánky.